Niedziela, 17 grudnia 2017r.

Imieniny: Olimpii, Lazarza, Floriana

Strona główna / Miasto / O sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lubań za rok 2016 słów kilka

O sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lubań za rok 2016 słów kilka

Foto: ŁCR

- Budżet miasta na 2016 rok był planowany po stronie dochodów w wysokości 61 977 338 zł, po stronie wydatków na poziomie 63 913 042 zł. Na skutek wielokrotnych zmian w uchwale budżetowej plan wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 71 784 708 zł, a po stronie wydatków 73 447 040 zł - informował radnych w czasie sesji zastępca burmistrza Lubania, Mariusz Tomiczek

- Na założone 71 784 708 zł wykonanie dochodów oscylowało na poziomie 71 663 346 zł, co stanowi 99,83% planu. Przy wydatkach zrealizowano 95,16% planu (na 73 477 040 zł wykorzystano 69 892 736 zł). Zadłużenie gminy w porównaniu do roku 2015 zmniejszyło się z 38,73% do 34,84%. Największe pozycje dochodowe w budżecie to dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (30 956 625 zł, 99,69% planu). W wyniku podjętych działań egzekucyjnych zrealizowano większość zaległych podatków i opłat lokalnych.

Tradycyjnie największa część wydatków to dział 801 - Oświata i Wychowanie - 23 210 561 zł, czyli 97,79% planu. Na gospodarkę odpadami przeznaczono 4 075 421 zł (wpływy z opłaty za utylizację, odbiór śmieci składane przez mieszkańców i wspólnoty), w tym wywóz odpadów komunalnych to 3 675 121 zł. 95 854 zł przeznaczono na schroniska dla zwierząt. Z kolei wydatki w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 4 984 680 zł (wydatki administracji mieszkań komunalnych, wykup gruntów pod drogi, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, remonty mieszkań komunalnych). Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w mniejszym niż zakładano procencie z uwagi na fakt, że główne inwestycje planowane na rok 2016 były realizowane jeszcze na przełomie roku i w I półroczu roku bieżącego. Zrealizowane w 2016 roku dochody budżetu miasta odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów. Dochody ogółem zwiększyły się w 2016 roku o kwotę 10 273 194 zł w stosunku do roku 2015. Złota zasada budżetowania, zakładająca równowagę w dochodach i wydatkach bieżących w 2015 roku przedstawiała się w następujących liczbach: dochody bieżące 60 099 027 zł, wydatki 57 044 548 zł, to dało nadwyżkę 3 054 479 zł. W roku 2016 nadwyżka wyniosła 3 993 454 zł (dochody bieżące 69 710 230 zł, wydatki 65 716 775 zł). Reasumując można stwierdzić, że budżet miasta w roku 2016 był stabilny i pozwolił na sfinansowanie założonych przedsięwzięć. Natomiast przy tej strukturze dochodów i wydatków realizacja dużych inwestycji jest możliwa przy pozyskaniu środków zewnętrznych i efektywnym gospodarowaniu dochodami bieżącymi i to będzie przyświecało władzom miasta w realizacji budżetu 2017 roku - wyjaśniał samorządowiec. 

Autor: ŁCR
comments powered by Disqus
Uwaga! Oblodzenie- możliwe śliskie drogi. Prośimy zachować ostrożność!