Piątek, 20 kwietnia 2018r.

Imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana

Strona główna / Artykuły sponsorowane / Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenieu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenieu

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenieu

Foto: eLuban.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu, uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu odbędzie się 24 maja 2017 r. o godz. 16 30 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu przy ul. Kościuszki 4.

 1. Porządek obrad: (projekt)
 2. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór protokolantów. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 24 maja 2017 r. 
 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 5. Wybór Komisji: 
  a) Mandatowo-Skrutacyjnej 
  b) Wyborczej, 
  c) Wnioskowej. 
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 r.
 7. Rozpatrzenie odwołania od uchwały RN nr 34/2016 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 25 maja 2016 r. do 23 maja 2017 r. i przedstawienie wniosku o absolutorium dla członków Zarządu.
 11. Wybory delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP ( podst. prawna: art. 38 § 1 pkt 12 ustawy PS).
 12. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu na kadencję 2017 – 2020.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenie odwołania od uchwały R N w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 25 maja 2016 r. do 23 maja 2017 r.
  c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok,
  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2016 r.,
  f) ustalenia wysokości najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r.,
  g) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową za 2016 rok,
  h) wyborów delegata i zastępcy delegata SM w Lubaniu na VII Krajowy Zjazd Zwiazku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. i) wybory Rady Nadzorczej Spółdzileni Mieszkaniowej w Lubaniu na kadencję 2017 -2020.
 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej dot. spraw zgłoszonych podczas dyskusji i podjęcie uchwały zatwierdzającej te wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 r., sprawozdanie finansowe za 2016 r., materiały sprawozdawcze i projekty uchwał są do wglądu w biurze Spółdzielni (przy ul. Bolesława Chrobrego 3 w Lubaniu) w godzinach pracy Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni zainteresowani otrzymaniem materiałów na Walne Zgromadzenie winni uzgodnić powyższą sprawę w sekretariacie Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszać własne projekty uchwał i żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia innych spraw niż określone w zawiadomieniu poparte podpisami co najmniej 10 członków Spółdzielni, na co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 09 maja 2017 r. Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni.

Poprawki do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Spółdzielni należy składać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni do godz. 1300 do dnia 19 maja 2017 r.

Mandaty uczestnika Walnego Zgromadzenia będą wydawane członkom Spółdzielni przybyłym na Walne Zgromadzenie na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Autor: SM