Niedziela, 20 maja 2018r.

Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Strona główna / Leśna / Leśna dotuje nowe piece i oczyszczalnie

Od dziś można składać wnioski

Leśna dotuje nowe piece i oczyszczalnie

Leśna dotuje nowe piece i oczyszczalnie

Od dziś można składać wnioski o dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wymianę starych kopciuchów. Leśniański magistrat dołoży mieszkańcom do 11000 zł.

Jeszcze na ostatniej, grudniowej sesji leśniańscy radni przyjęli uchwały dotyczące dotacji dla mieszkańców w zakresie działań proekologicznych. To nie tylko ekonomia, ale i ekologia. Im szybciej i skuteczniej zadbamy o środowisko, tym szybciej odczujemy płynące z tego korzyści. - mówiła w grudniu dla eLuban.pl Gabriela Pijanowska, z-ca burmistrza Leśnej.

O dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele i najemcy lokali/budynków, a także wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja obejmuje do 50% kosztu zakupu nowego urządzania udokumentowanego fakturą, w przypadku przydomowej oczyszczalni dotacja w tej samej wysokości obejmie również jej montaż.
Prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do wyczerpania środków. W budżecie na 2018 rok zabezpieczono na ten cel 120 tys. zł.

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła:

 • Dofinansowaniem zostanie objęta wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą niespełniających wymagań 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 na źródła ciepła przyjazne środowisku, tj.:
  • kotły gazowe i piece elektryczne;
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę spełniające wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 i/lub wymagania dyrektywy Ecodesign.
 • Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w lokalu/budynku mieszkalnym, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą niespełniających wymagań 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 za wyjątkiem pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne i pieców objętych ochroną konserwatorską. W powyższych przypadkach konieczne jest trwałe odłączenie pieca od przewodu kominowego, potwierdzone protokołem/zaświadczeniem kominiarskim.
 • Dotację otrzymać mogą osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lokali/budynków mieszkalnych bądź będące najemcą lokalu komunalnego oraz wspólnoty mieszkaniowe korzystające z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
 • Wnioskodawca na wymianę źródła ciepła może uzyskać dotację w wysokości do 50 % kosztu zakupu nowego urządzania udokumentowanego fakturą:
 • spełniającego wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 i/lub wymagania dyrektywy Ecodesign, lecz nie więcej niż:
  • 3500,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny,
  • 4000,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się od 2 do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • 5000,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się 5 i więcej samodzielnych lokali mieszkalnych.
 • kotła gazowego lub pieca elektrycznego, lecz nie więcej niż:
  • 2000,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny,
  • 2500,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się od 2 do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • 3000,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się 5 i więcej samodzielnych lokali mieszkalnych.

Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 roku, a wszystkie prace związane z wymianą źródła ciepła powinny zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

 • Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. 
 • Dotacja udzielana będzie dla budynków istniejących, wybudowanych przed 2011 rokiem.
 • Dotowaniu nie podlegają:
  • koszty wykonania dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń administracyjnych; 
  • koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanej oczyszczalni;
  • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę; 
  • koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni. 
 • Dotowaniu podlegać będą wydatki poniesione na zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń zgodnych z normą, co najmniej PN-EN 12566-3+A2:2013.
 • Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1800) oraz być zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). 
 • Dotacja celowa udzielana będzie na nieruchomości nieobjęte zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej lub na nieruchomości, których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
 • Dotacją celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem wejścia w życie uchwały. 
 • W przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje odpowiednią powierzchnią gruntu, niezbędną do wybudowania oczyszczalni zgodnej z ww. normą, dopuszczalna jest budowa zbiornika bezodpływowego z zastosowaniem przepisów rozdziału 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). W przypadku, o którym mowa powyżej, Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów opróżniania zbiornika, określonych w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Leśna wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 • potwierdzoną kopią pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu;
 • mapę poglądową z wrysowaną lokalizacją inwestycji;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością na cele budowlane, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków; 
 • jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłaceniu dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi;
 • oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub o braku takiego zbiornika;
 • do wglądu pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Lubańskiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę;
 • do wglądu pozwolenie wodnoprawne w przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu niestanowiącego własności wnioskodawcy niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków.

Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 roku, a wszystkie prace budowlane powinny zostać wykonane do dnia 30 listopada 2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości do 50 % kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż: 

 • 3000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
 • 5000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się od 2 do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • 8000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się od 5 do 7 samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • 11000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się 8 i więcej samodzielnych lokali mieszkalnych.
Autor: red.
comments powered by Disqus