Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Imieniny: Józefa, Bogdana

Strona główna / Miasto / Inwestycje na kredyt

Uchwalono budżet Lubania na rok 2017

Inwestycje na kredyt

Inwestycje na kredyt

W przyszłorocznym budżecie miasta Lubań po stronie wydatków na inwestycje zapisano 7 mln zł. Cała kwota pochodzić będzie z wyemitowanych przez miasto obligacji komunalnych. W ramach tej kwoty mieszkańcy Lubania spodziewać się mogą zakończenia rozpoczętych w roku 2016 inwestycji: budowy nawierzchni ulicy Moniuszki oraz remontów kilku traktów w centrum. W budżecie min. zaplanowano środki na wykonanie punktu widokowego w parku na Kamiennej Górze oraz przygotowanie projektu mini parku wodnego.

Budżet jest ambitny, realny do zrealizowania, wymagający pracy całego urzędu jak i konsekwencji ze strony współpracowników – usłyszeliśmy od burmistrza Arkadiusza Słowińskiego w przerwie obrad nad projektem uchwały budżetowej, która odbyła się podczas grudniowej sesji rady miasta.

W trakcie sesji dowiedzieliśmy się o kilku ciekawych liczbach. W roku 2017 w miejskiej kasie po stronie dochodów zaplanowano 70.556.220 zł, po stronie wydatków zaplanowano o blisko 5,4 mln więcej, kwota ta to deficyt budżetowy. Ów deficyt miejscy włodarze planują pokryć obligacjami komunalnymi, wyemitowanymi przez urząd, w kwocie 7 mln zł z terminem wykupu do 2030 roku. Tym sposobem dług gminy miejskiej Lubań na koniec roku 2017 wyniesie 42,63% planowanych dochodów budżetu.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, która co roku opiniuje budżety dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego wydała „opinię pozytywną z uwagami” na temat lubańskiego budżetu. Ponadto RIO zwróciła uwagę na ryzykowny wzrost miejskiego zadłużenia: „Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że wzrost zadłużenia gminy, w związku z planowaną emisją obligacji w kwocie 7 mln zł., w tym 5.373.892 zł. na finansowanie planowanego deficytu powoduje, że w 2018 roku występuje poważne ryzyko naruszenia normy określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2018 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,89% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 4,92%. […] Oznacza to, że nawet niewielkie odchylenia w wykonaniu tych wielkości, mających wpływ na wysokość dopuszczalnego wskaźnika, może doprowadzić do naruszenia przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.”

„Gminy, starając się wykazać w wieloletnich prognozach finansowych spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, zamiast podejmować realne kroki naprawcze ulegają pokusie zbyt optymistycznego planowania dochodów i wydatków. To jednak strategia na krótką metę, która szybko może się skończyć poważnymi problemami.”  - ostrzegała już w 2013 roku Elżbieta Kuzyniak autorka artykułu „Wirtualne dochody nie rozwiążą problemów wskaźnika zadłużenia”, który ukazał się na łamach miesięcznika „Wspólnota”.

- RIO co roku zwraca uwagę, że nie tylko Lubań, ale i wszystkie samorządy balansują na krawędzi jeżeli chodzi o zadłużenie czy też relację wydatków do dochodów bieżących. Przypomnę tylko, że od dwóch czy też trzech lat mamy bardzo pozytywne opinie co do wykonania budżetu za kolejne lata co pokazuje, że w sposób bardzo racjonalny i rozsądny podchodzimy do wydatków i zawsze reagujemy, gdy dochody są zagrożone, po stronie wydatków coś zmniejszamy coś ograniczamy żeby nie przekroczyć tej cienkiej czerwonej linii - komentował portalowi eLuban burmistrz Arkadiusz Słowiński.

W związku z uwagami przedłożonymi przez RIO burmistrz wniósł trzy autopoprawki. Dotyczyły one błędnej klasyfikacji budżetowej wydawanych środków oraz zdaniem RIO zbyt optymistycznych nadwyżek finansowych w latach 2018 -2022.

Gdy przyszedł czas na debatę radny Henryk Rogacki w imieniu członków opozycyjnego klubu zadawał burmistrzowi pytania. Dotyczyły one między innymi punktu widokowego w parku na Kamiennej Górze, wydatków na oświatę w świetle planowanej przez rząd reformy oraz powodów zubożenia administracji komunalnej o blisko 500 tys zł.

Słuchacze dowiedzieli się od burmistrza, że 89 tys zł to pieniądze przeznaczone na potencjalny punkt widokowy, który miałby powstać po wycięciu drzew na Kamiennej Górze. Ma się to odbyć wedle przygotowanego operatu co pozwoli przywrócić park do czasów z początków wieku XX.

- Co do oświaty, to nigdy nie wiadomo czy tych pieniędzy wystarczy tym bardziej, że czeka nas przeprowadzenie reformy. Rząd zapowiada, że pewne pieniądze do oświaty na ten cel dołoży, szczegóły będą znane dopiero w roku 2017. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak: wierzymy, że te pieniądze na oświatę wystarczą, ale też na samej wierze nie polegamy i staramy się zmobilizować dyrektorów poszczególnych szkół, aby w sposób racjonalny wydawali pieniądze - tłumaczył burmistrz. - Jeżeli chodzi o substancję komunalną w tym roku przeprowadziliśmy bardzo dużo prac stąd suma jaką na funkcjonowanie w roku 2017 potrzebuje Administracja Mieszkań Komunalnych jest mniejsza co nie znaczy, że nie widzimy pewnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

- Obawy nasze budzi narastające zadłużenie budżetu miasta. Lat temu sześć burmistrz obejmując obowiązki zarzekał się, że nigdy nie zaciągnie kolejnych zobowiązań budżetowych o ile nie zmniejszy się poziomu zadłużenia miasta do 30% - mówił w imieniu opozycyjnego klubu Henryk Rogacki. - Natomiast rzeczywistość jest trochę inna i z niepokojem należy patrzeć na to, że wzrasta zadłużenie naszego budżetu – wytykał radny. - W przyszłym roku remontować będziemy szereg ulic i nie twierdzimy tutaj, że te inwestycje nie są miastu potrzebne. Stawiamy jednak pytanie, czy ambicje projektodawcy w tym przypadku burmistrza nie są zbyt duże? A może te zadania rozłożyć na dłuższy czas, aby nie podnosić poziomu zadłużenia? Po dwóch latach względnego spokoju inwestycyjnego, nastanie prawdziwy bum inwestycyjny. Dlatego śmiemy twierdzić, że przyszłoroczny budżet należy do przedwyborczych […] aby wpływać na decyzje mieszkańców w roku 2018. 

- Zarzut, że jest to budżet wyborczy jest dla mnie kuriozalny, dlatego że każdy budżet jest wyborczy - ripostował Słowiński. - Jako burmistrz z grupą osób, z którymi startowałem do wyborów samorządowych, szedłem pod hasłem konkretnych działań inwestycyjnych i działań społecznych. I w każdym roku realizowałem to co było założone przez komitet wyborczy. Tak, to jest budżet wyborczy, bo on realizuje to co obiecaliśmy przed wyborami, bo traktuję to jako kontrakt pomiędzy mną, grupą osób, która ze mną szła i mieszkańcami. Co do troski o zadłużenie. Generalnie powinienem powiedzieć tylko tak, że sposób widzenia zależny jest od miejsca siedzenia - to jest najwłaściwsze. Ja przypomnę tylko, kiedy obejmowałem stanowisko burmistrza zadłużenie było większe, bo sięgało 50% dochodów budżetowych i jakoś to państwa nie martwiło. Jeżeli będą potknięcia, mówcie o tym, ale ja jestem przekonany, że budżet uda się zrealizować w sposób właściwy, w tym roku i w roku następnym, gdzie też będzie szereg inwestycji wynikających z programu wyborczego. Tak, będzie to kolejny budżet wyborczy - mówił Arkadiusz Słowiński

- Panie burmistrzu Pan realizuje swoje zobowiązania wyborcze, ale proszę zauważyć, że my też mieliśmy swoje zobowiązania wyborcze i zostaliśmy wybrani przez mieszkańców tego miasta. Brakuje nam realizacji naszych wniosków, nawet drobnostek - wytknął radny Wiesław Wydra.

Po dyskusji w tym tonie budżet na rok 2017 został przyjęty większością głosów radnych skupionych wokół Arkadiusza Słowińskiego.

Zapytaliśmy Arkadiusza Słowińskiego na co wydane zostanie owe 7 mln zł przeznaczone na miejskie inwestycje. Około 3,5 mln zł to pokrycie kosztów prowadzonych już inwestycji: remont Przedszkola nr 5 na Osiedlu Piastów, przebudowa ulicy Starolubańskiej oraz remont budynku Urzędu Miasta przy ulicy 7 Dywizji. - To są kwoty, które będziemy płacić za to co jest już rozpoczęte, ale mieliśmy tego świadomość rozpoczynając remont Przedszkola Milejskiego nr 5, bo to było podzielone. W przypadku ul. Starolubańskiej prace są już prowadzone, a płatności mamy zaplanowane na wiosnę roku 2017 - wyjaśniał burmistrz.

Pozostałe 3,5 mln zł przeznaczone zostanie między innymi na położenie asfaltu na ulicy Moniuszki, gruntowny remont ulic Spółdzielczej i Ratuszowej. - Będzie to porządna modernizacja z tak zwanymi bebechami, które są w ziemi, a których na co dzień nie widać – mówił burmistrz. - Docelowe jest przygotowanie projektu modernizacji ulic Tkackiej, Szkolnej i Grunwaldzkiej. Przygotujemy projekt, a później po inżyniersku zrobimy te drogi jak rada się zgodzi w roku 2018.

Kolejna inwestycja drogowa to wspólny projekt modernizacji ulicy Podwale w formule 25/25/50%. Po 25% dają samorządy, miasto i powiat. 50 procent wydatków będzie leżało po stronie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. - Plan jest taki, żeby wybudować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Podwale, Zgorzelecka i Ratuszowa oraz modernizacja ulicy Podwale. Chcemy kontynuować przebudowę drogi w kierunku Bolesławca, czyli ulica Wrocławska, ale tu więcej powiedzieć może starosta, który jest liderem i koordynatorem tych prac – wyjaśnia burmistrz. Zaplanowana kwota na budowę i modernizację dróg to niemal 3,2 mln zł.

- Powoli zaczynamy prace nad mini parkiem wodnym na Kamiennej Górze. Broń Boże nie basen, proszę tego nie mylić. Proszę się nie przywiązywać też do pojawiających się w mediach internetowych wizualizacji jak miałoby to wyglądać. Na dzień dzisiejszy wstępne szacunki zamykają się w sumie około 2 mln zł. Czy to się potwierdzi da nam odpowiedź firma, która wygra przetarg na realizację koncepcji i kosztorysu. Jeżeli będziemy znali więcej szczegółów poinformujemy o tym mieszkańców Lubania.

Dopytywaliśmy również o mający powstać w parku na Kamiennej Górze punkt widokowy. - Chodzi o to, aby dać możliwość, tym którzy spacerują po parku, łatwego dostępu do pięknego widoku na Góry Izerskie i Karkonosze. Na razie polegało to będzie na wycięciu drzew co też kosztuje. Docelowo w koncepcji zagospodarowania Kamiennej Góry mamy przewidziany punkt widokowy, ale już w formie platformy widokowej czy wieży widokowej, tyle tylko, że to są plany do roku 2025. To, że według niektórych przez ostatnie dwa lata nic się nie działo w tej materii to jest nieprawda. Dlatego, że aby realizować pewne zamierzenia musieliśmy zmienić plany zagospodarowania przestrzennego i uzyskać niezbędne zgody osób odpowiedzialnych za park na Kamiennej Górze. Dwa miesiące temu plany zostały zmienione i teraz możemy realizować to co zostało zgłoszone jako zobowiązanie przed wyborami. Czyli to, że w parku na Kamiennej Górze docelowo powstanie część dla rekreacji i część komercyjna, która ma dać nam pewną atrakcję rozpoznawalną dla całego powiatu.

Przeglądając budżet znajdujemy w nim zaplanowane środki między innymi na:

 • program rodzina 500 Plus - 7,6 mln zł.
 • meliorację Młynówki i rowów melioracyjnych - 94 tys zł.
 • dokumentację projektową do przebudowy mostów - 200 tys zł (chodzi tu min. o mosty na Siekierce)
 • dotację na zakup samochodu dla KPP w Lubaniu w kwocie - 45 tys zł.
 • budowę instalacji do kompostowania oraz budowli związanych z wykorzystaniem odpadów pochodzenia biologicznego - 200 tys zł
 • modernizację oświetlenia miejskiego - 85 tys zł.
 • dokumentację techniczną modernizacji zespołu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu - tu nie wyszczególniono konkretnej kwoty.

Ciekawie wygląda zestawienie wydatków ponoszonych na jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań.

 • Urząd Miasta Lubań – 6,2 mln zł.
 • Szkoły Podstawowe – 7,2 mln zł.
 • Gimnazja 5,5 mln zł.
 • Przedszkola – 6,3 mln, zł
 • Straż Miejska – 981 tys zł
 • Łużyckie Centrum Rozwoju - 834 tys zł.
 • Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań – 700 tys zł.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1,7 mln zł
 • Miejski Dom Kultury – 660 tys zł.
 • Muzeum Regionalne -389 tys zł.
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 1,05 mln zł.

Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do zapoznania się z uchwalonym 20 grudnia 2016 roku budżetem na rok 2017.

Autor: red.
comments powered by Disqus