Piątek, 20 kwietnia 2018r.

Imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana

Strona główna / Miasto / Budżet nie zadowoli wszystkich

Projekt budżetu na rok 2018

Budżet nie zadowoli wszystkich

Budżet nie zadowoli wszystkich

Październikowa sesja Rady Miasta Lubań.

Foto: eLuban.pl

Nie od razu Rzym zbudowano, mamy na pewno do odrobienia szereg zaległości, kwestia wyboru co zrobimy w danym momencie, ja państwu proponuję w tym budżecie takie a nie inne rozwiązania. Uznałem, że takie powinny być priorytety miasta, żeby w jak największy sposób realizować to co zadowoli mieszkańców naszego miasta – mówił podczas sesji poświęconej budżetowi miasta Lubań na rok 2018 burmistrz, Arkadiusz Słowiński.

Z końcem listopada radni miasta Lubań pochylili się nad projektem budżetu na rok 2018. Proponowane przez burmistrza i skarbnika wydatki nie wzbudziły wśród radnych większych emocji. Podczas sesji RM obyło się bez pytań i dyskusji, a radni przyjęli do wiadomości proponowane założenia wydatków w roku budżetowym 2018. Nie oznacza to jednak, że klamka już zapadła. Wszystko jest jeszcze możliwe, bo uchwała budżetowa głosowana będzie dopiero z końcem grudnia, a burmistrz już dziś zapowiada nadwyżki w budżecie za rok 2017.

Paradoksalnie budżet ten nie jest w stanie zadowolić wszystkich i zrealizować wszystkich potrzeb. Budżet po stronie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku to prawie 6 mln zł. Z częścią inwestycji, które rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą zakończone w roku 2018, ale proszę pamiętać o tym, że jest jeszcze szansa, że na koniec roku pojawią się środki wolne i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że może to być wcale niemała suma. Z tej kwoty realizować będziemy dodatkowe zadania wynikające z tego co mieszkańcy do nas zgłaszają. W tym między innym budowa boiska zapasowego przy ul. Ludowej. Zdaję sobie sprawę z tego, że przy mieście, które nie jest bogate każdą złotówkę trzeba wydać racjonalnie z jak największym pożytkiem dla społeczności – mówił nam burmistrz, Arkadiusz Słowiński.

Zbierając wszystkie plany, wydatki dotyczą głównie infrastruktury drogowej, bo zaplanowaliśmy 2 mln zł na realizację ulic Spółdzielczej i Ratuszowej. Prawie 600 tys. zł na realizację ulicy Mostowej, prawie 600 tys. na parking przy ul. Piramowicza. To już pokazuje, że jeśli chodzi o infrastrukturę drogową chcemy znowu pewne zapotrzebowania mieszkańców w tej materii zrealizować. Będzie wykonywana i płatna w roku 2018 dokumentacja na ulice Szkolną, Grunwaldzką i Tkacką, pod przyszłe inwestycje realizowane przez samorząd. Spora część pieniędzy zostanie też przeznaczona na sport i rekreację, bo przypominam o wodnym placu zabaw i boisku zapasowym przy ul. Ludowej. Dodać należy drobniejsze inwestycje w infrastrukturę chodnikową czy oczekiwany remont placu przy SP nr 1. Ze skarbnikiem jesteśmy realistami, odpowiedzialnymi za gminę i nie rozchwianie wydatków. Proszę zobaczyć ile rzeczy uda nam się zrobić jeżeli zrealizujemy je o czasie i ile potrzeb mieszkańców zrealizujemy. Trzeba na to patrzeć z tej perspektywy. A nie patrzeć na to czego nie uda się zrealizować, bo to, że nie uda się zrealizować dużej części inwestycji wiem. Przypominam że są kolejne lata, kiedy te inwestycje być może znajdą się w budżecie – kontynuował burmistrz Słowiński.

Budżet na rok 2018 nie podoba się wszystkim, dość krytyczny jest wobec niego radny Henryk Wójcik.

- Nie jest on na miarę potrzeb i priorytetów mieszkańców miasta Lubania. Budżet ten jest mało ambitny, te wszystkie alejki, skwerki, fontanny, parki czy place wodne to jest tylko przypudrowywanie. Szczególnie, że zrezygnowano z rewitalizacji Kamiennej Góry, na zaplanowanie której poświęciliśmy wiele czasu, a teraz realizuje się zupełnie inny plan. - komentuje radny - Jestem też zdania, że należy trzymać się wieloletniego planu inwestycyjnego, a wszystkie inwestycje należy zamykać w zaplanowanym cyklu i nie przeciągać ich na trzy lata jak ma to teraz miejsce w przypadku przedszkola nr 5. Zresztą czyja to wina rozstrzygnie teraz sąd. Jako ekonomista wiem, że im bardziej wydłuża się cykl inwestycyjny tym bardziej zwiększa się koszty. Priorytetem, który napędzałby Lubań pod względem ekonomicznym powinna być nadal Kamienna Góra i zachodnia obwodnica miasta.

Przyjrzeliśmy się na co lubański samorząd zamierza wydać pieniądze podatników w przyszłym roku i prześledziliśmy projekt budżetu.

W roku 2018 miejskie dochody ustalono na poziomie 75,97 mln zł, natomiast zaplanowane wydatki to 78,33 mln zł. Powstała różnica to tak zwany deficyt budżetowy. Jak wynika z projektu budżetu radni zamierzają upoważnić burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań na łączną kwotę 7 mln zł w tym 2 mln zł na krótkoterminowy kredyt bankowy i 5 mln zł na emisję obligacji komunalnych, z których realizowane będą inwestycje. Na koniec roku 2018 dług Gminy Miejskiej Lubań wynieść ma 32,43 mln zł i stanowić będzie 43,09% planowanych dochodów budżetu.

Na miejskie wydatki w przeważającej mierze składają się wydatki bieżące czyli koszty funkcjonowania podległych instytucji w tym wynagrodzenia, koszty utrzymania i realizacja ich statutowych działań. W 2018 roku Lubań na ten cel wyda niemal 72,3 mln zł. Dodatkowo blisko 6 mln zł stanowić będą wydatki na inwestycje.

Najwięcej samorząd wydaje na oświatę i wychowanie, to ponad 23 mln zł. W kwocie tej znajduje się utrzymanie szkół i przedszkoli oraz ich remonty. Tylko na remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w 2018 roku planuje się 1,33 mln zł.

Słynne 500 + i świadczenia rodzinne to wydatek rzędu 14,7 mln zł.

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna w roku 2018 kosztować będzie mieszkańców Lubania 8,5 mln zł. Tu 4,4 mnl zł wydamy na gospodarkę odpadami komunalnymi. Niemal 2 mln zł kosztować będzie utrzymanie zieleni miejskiej, jednak 1 mln z tej kwoty przeznaczony zostanie na rewitalizację skweru (parku) przy Wieży Brackiej. 139 tys. zł z głównej puli przeznaczone zostanie na wykonanie remontu alejek i małej architektury na Kamiennej Górze.

Ponad 8 mln zł kosztowało będzie podatników utrzymanie administracji publicznej w tym 254 tys. zł na obsługę biura Rady Miasta, 6,2 mln utrzymanie Urzędu Miasta i ponad 1 mln zł na Łużyckie Centrum Rozwoju - zajmujące się promocją miasta.

Spore wydatki generuje również pomoc społeczna, na którą wydajemy 4,4 mln zł. W kwocie tej znajduje się utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2 mln zł) i wydatki na zasiłki, dodatki, świadczenia opiekuńcze, i dożywianie dzieci (1,58 mln zł). 

4,3 mln zł wydamy na transport i łączność. W kwocie tej znajdujemy takie pozycje jak:

  • wspólna modernizacja drogi powiatowej (Wrocławska) 250 tys. 
  • budowa parkingu ul. Piramowicza 500 tys. zł 
  • przebudowa nawierzchni dróg na Starym Mieście (ul. Spółdzielcza, Ratuszowa) 2 mln zł
  • przebudowa ul. Mieszka I 100 tys. zł
  • przebudowa ul. Mostowa 600 tys. zł
  • budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym na Uniegoszczy 122 tys. zł

Niemal 3,6 mln zł miasto wyda na gospodarkę mieszkaniową, tu niemal 3 mln zł to wydatki na zadania Administracji Mieszkań Komunalnych.

Na kulturę i dziedzictwo narodowe w 2018 przeznaczymy 2,3 mln zł. W kwocie tej znajdują się pieniądze dla:

  • Muzeum Regionalnego (463.700,00 zł)
  • Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (1.100.000,00 zł)
  • Miejskiego Domu Kultury (780.000,00 zł)

Sport i rekreacja pochłoną nieco mniej, bo 1,97 mln zł. Tu lwią część kwoty pochłonie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1,75 mln zł). Pieniędzy na budowę boiska zapasowego przy ul. Ludowej nie znajdziemy w dokumencie, bowiem pochodzić mają one z nadwyżek, które dopiero powstaną.

1,15 mln zł to z kolei wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. Tu niemal całe pieniądze pochłoną wydatki na Straż Miejską, z czego 60 tys. ma zostać przeznaczonych na inwestycje w miejski monitoring.

Na koniec podkreślić należy, że wspominana nadwyżka budżetowa to pieniądze, których nie zdołano wydać w roku 2017 ze względu na rożne opóźnienia i trudności z realizacją inwestycji zaplanowanych w tegorocznym budżecie.

Mieszkańcy nie powinni też ulegać sugestiom, że Lubań to biedne miasto. Wprawdzie zarobki miasta są poniżej średniej krajowej, która wynosi 1668,68 zł na mieszkańca i w roku przyszłym kształtować mają się na poziomie 1412,14 zł. Jednak w skali niemal 2500 gmin w Polsce Lubań znajduje się pod tym względem na 767 miejscu, czyli dobrze w pierwszej połowie stawki. pisaliśmy o tym tutaj>>

Co więcej sytuacja dochodowa Gminy Miejskiej Lubań ulega w ostatnim czasie widocznej poprawie, rosną bowiem wpływy z PIT oraz podatków od nieruchomości. Świadczy to o tym, że mieszkańcy miasta świetnie sobie radzą i spokojnie mogą tego samego oczekiwać od włodarzy.

Link do uchwały budżetowej tutaj>>

Autor: red.
comments powered by Disqus