Piątek, 23 marca 2018r.

Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Strona główna / Oświata / Co proponuje lubański KZL?

Oferta ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu na rok szkolny 2017/2018

Co proponuje lubański KZL?

Co proponuje lubański KZL?

Chcesz zostać informatykiem, interesujesz się kuchnią, a może twoim marzeniem jest własny hotel? Jeżeli chcesz zdobyć dobry zawód i uczyć się praktycznie to sprawdź ofertę ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące proobronne (LW)
-staż graniczna
W ramach lekcji przysposobienia wojskowego, zajęć na poligonie oraz letnich i zimowych obozów szkoleniowych uczniowie zdobywają sprawności potrzebne do pracy w służbach mundurowych. W klasie tej stawiamy na wysoki poziom nauczania. Szkoła przygotowuje do podjęcia dalszej nauki na uczelniach wojskowych oraz cywilnych na kierunkach proobronnych.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia (LR)
W naszej szkole młodzież uczy się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mogą uzyskać certyfikat europejski potwierdzający znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Ukończenie liceum umożliwia zatrudnienie w charakterze asystenta ratownika medycznego oraz przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych.

Czteroletnie Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy (TR)
-rysunek tradycyjny i grafika komputerowa
Technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym łączącym m. in. wiedzę ekonomiczną, psychologiczną, plastyczną i lingwistyczną. Celem kształcenia w tym zakresie jest przygotowanie do wykonania i sprzedaży usług reklamowych oraz organizowania i przeprowadzania kampanii promocyjnych. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu różnych przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, środkach masowego przekazu oraz studiach graficznych.

Czteroletnie Technikum w zawodzie technik logistyk (TL)
-planowanie procesów produkcji i dystrybucji z zastosowaniem strategii japońskich
W trakcie nauki uczniowie uczą się organizacji sprzedaży, prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektrycznego, obsługi klienta, administrowania i organizowania taboru. Nabyte umiejętności pozwalają na otrzymanie pracy na rynku polskim lub zagranicznym. Istotne w tym zawodzie są umiejętności organizacyjne, dokładność, znajomość języków obcych oraz obsługa komputera.

Czteroletnie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (TG)
-dietetyczna piramida żywności
Uczniowie naszego technikum uzyskują umiejętności prawidłowej obróbki technologicznej żywności, profesjonoalnego przygotowania potraw, planowania żywienia różnych grup ludności i obsługi konsumenta. Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonej pracowni gastronomicznej. Wiedza teoretyczna i zagadnienia z dietetyki realizowane są przez kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Czteroletnie Technikum w zawodzie technik spedytor (TS)
Absolwent technikum organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów. Spedytor wykonuje także prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego, posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania i odbioru towaru, wykorzystując programy komputerowe oraz sieć internetową. Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych i ekonomicznych lub podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych.

Czteroletnie Technikum w zawodzie technik hotelarstwa (TH)
-organizacja eventów biznesowych i konferencji

Młodzież przygotowuje się do pracy w trzech dziedzinach: hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Dla uczniów przewidziane są zajęcia praktyczne w hotelach różnych kategorii. Szkoła przygotowuje ponadto do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie hotelarstwa. Dodatkowym atutem technikum jest wysoki poziom nauki języków obcych. 

Czteroletnie Technikum w zawodzie technik informatyk (TI)
- techniki drukowania 3D i sublimacja
Technikum informatyczne jest kierunkiem kształcenia utworzonym w odpowiedzi na zainteresowanie młodzieży i potrzeby rynku pracy. Rezultatem kształcenia w zawodzie technik informatyk ma być przede wszystkim zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz umiejętności potrzebnych przyszłym informatykom do wykonywania pracy. W tym celu szkoła oferuje nowoczesnie wyposażone pracownie internetowe.

Czteroletnie Technikum w zawodzie technik kelner
Uczniowie po zakończeniu nauki będą dobrze przygotowani do prawidłowej obsługi konsumenta, sporządzania karty menu, aranżacji sali i pomieszczeń konsumpcyjnych, rozliczania usług kelnerskich, współpracy w zespole oraz posługiwania się językami obcymi. Chętni będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podjąć prace.

Branżowa Szkoła I stopnia (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w zakładach pracy. Dla potrzeb rynku pracy kształcimy przede wszystkim w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, stolarz, elektromechanik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE WIECZOROWYM
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Nabór prowadzony jest na podstawie świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły lub na podstawie świadectwa i arkusza ocen uprawniającego do kontynuowania nauki. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 18 lat lub ukończenie 18 lat w roku kalendarzowym, w którym kandydat stara się o przyjęcie. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczynają naukę od III semestru. Zapisy prowadzone są na I i III semestr.
Słuchacz może rozpocząć naukę w liceum składając następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, trzy fotografie, świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu - kserokopię dowodu osobistego.

Uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych będzie możliwe po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów.
Szczegółowe informacje oraz przyjmowanie dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu przy ul. Kopernika 1.

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Skierowane są do osób zainteresowanych: uzyskaniem kwalifikacji zawodowych , nabyciem nowych umiejętności, uzyskaniem lub uzupełnieniem wiedzy. Zdobycie kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.

Oferta kursów:
1) Sporządzanie potraw i napojów [T.06] dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zawodzie kucharz
2) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych [T.15] skierowany do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających świadectwo potwierdzające kwalifikację T.06: Sporządzanie potraw i napojów lub dyplom czeladniczy w zawodzie kucharz
3) Prowadzenie działalności handlowej[A.22] skierowany do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających świadectwo potwierdzające kwalifikację A.18: Prowadzenie sprzedaży w zawodzie sprzedawca.
Warunki przyjęcia:
1. Złożenie podania o przyjęcie na kurs (druk dostępny w sekretariacie szkoły).
2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum)

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! Kontakt: tel. 75 722 25 30, e-mail: [email protected]

Autor: KZL