Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii

Strona główna / Powiat / Środki na kształcenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu

Środki na kształcenie

Środki na kształcenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 26.06.2017r. do 11.07.2017r.

Konsultacje w zakresie korzystania ze środków KFS odbędą się w dniu 30.06.2017r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu w pok. nr 8.

UWAGA!
PUP rozpatruje złożone wnioski na bieżąco – do wyczerpania limitu środków; planowany termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego powinien rozpocząć się minimum 30 dni po zakończonym naborze wniosków; wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
W roku 2017 środki KFS wydatkowane są według poniższych priorytetów:
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP uwzględnia:
1. Zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie, którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz obowiązujące druki uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu pok. nr 4 (parter), tel. 75 722 35 19 wew. 255 i 259 oraz na stronie internetowej www.pupluban.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców -> Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Autor: PUP Lubań
comments powered by Disqus