Niedziela, 20 maja 2018r.

Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Strona główna / Powiat / Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym wspierania działalności inkubatora organizacji pozarządowych.

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

  • Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, polegające głównie na wspieraniu działań z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego Powiatu Lubańskiego, organizowaniu imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, które mają istotne znaczenie dla kultury Powiatu Lubańskiego, wydawaniu niekomercyjnych, niskonakładowych publikacji popularyzujących kulturę lub dziedzictwo narodowe Powiatu Lubańskiego. Służą upowszechnianiu i promocji lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, tradycyjnych technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą, edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubańskiego. Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 22.000 złotych.
  • Kultury fizycznej, wspierających działania sportowe o zasięgu ponadgminnym dla mieszkańców z terenu Powiatu Lubańskiego, organizację imprez sportowych pod patronatem Starosty wraz z zakupem pucharów i upominków promocyjnych na te wydarzenia oraz wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych publikacji popularyzujących sport Powiatu Lubańskiego. Planowane środki finansowe na realizację zadania wynoszą 32.000 złotych.
  • Turystyki i krajoznawstwa, dotyczące wsparcia działań turystycznych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla mieszkańców z terenu Powiatu Lubańskiego, organizowaniu imprez turystycznych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych pod patronatem Starosty wraz z zakupem pucharów i upominków promocyjnych na wydarzenia oraz wydawaniu niekomercyjnych, niskonakładowych publikacji popularyzujących turystykę oraz krajoznawstwo Powiatu Lubańskiego. Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 22.000 złotych. 
  • Ochrony zdrowia, polegającej na działaniach edukacyjnych mających na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Planowane środki finansowe na realizację zadania wynoszą 2.000 złotych. 
  • Ekologii i ochrony zwierząt poprzez dofinansowanie zakupu karmy do zimowego nakarmiania rodzin pszczelich z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu naszego powiatu. Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 6.000 złotych. 
  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym wspierania działalności inkubatora organizacji pozarządowych. Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 4.000 złotych. 

Termin składania ofert na realizację zadań upływa 21 lutego 2018 roku o godz. 15.30.

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 2 w Lubaniu. Oferty należy pozostawić w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert z dziedziny…” ze wskazaniem: nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus