Piątek, 22 czerwca 2018r.

Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Strona główna / Powiat / Jednogłośne absolutorium w powiecie

Powiat Lubań

Jednogłośne absolutorium w powiecie

Jednogłośne absolutorium w powiecie

Foto: Powiat Lubań

Radni Powiatu Lubańskiego na ostatniej sesji udzielili jednogłośnie absolutorium zarządowi powiatu za 2017 rok. Pozytywne wykonanie ubiegłorocznego budżetu oceniła również Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna, doceniając realizowane w tym czasie działania.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium samorządowcy procedowali nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia.

Budżet powiatu zamknął się po stronie dochodowej wykonaniem w kwocie 58.388.012 zł, czyli o 1.475.802 zł więcej od wielkości zakładanej w projekcie budżetu.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 62.841.986 zł tj. o 4.109.958 zł więcej niż kwota planowana pierwotnie.

Dzięki działaniom kontrolnym nad wykonaniem budżetu, zarządowi udało się zmniejszyć planowany deficyt o 2.565.732 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 52.917.803 zł, co daje 213.510 zł więcej od wielkości planowanej. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 50.238.362 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.470.209 zł a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12.603.624 zł.

Należy nadmienić, że wszystkie założone plany zostały zrealizowane a ponad 20 procent całego budżetu stanowiły inwestycje. Powiat w ubiegłym roku zrealizował 30 inwestycji. Tylko w 2017 roku zmodernizowano blisko 7 kilometrów dróg w powiecie oraz wybudowano ponad 3,5 kilometry chodników. Siatka dróg w powiecie lubańskim jest stale modernizowana a największymi inwestycjami drogowymi były remonty dróg z Siekierczyna do Nowej Karczmy (pierwszy etap prac objął przebudowę drogi na odcinku 2,3 km wraz budową 2,3 km chodnika oraz przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej), przebudowa blisko dwukilometrowego odcinka ulicy Różanej w Lubaniu, budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową części ulicy Podwale w Lubaniu czy przebudowa ulic Leśnej, Kościuszki wraz z ulicą 7-mej Dywizji . Koszt tych inwestycji przekroczył 7.602.016 zł.

Utworzono również dwie nowe jednostki organizacyjne o nazwie Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Na ten cel powiat przeznaczył ponad 590 tysięcy złotych. Dzięki funkcjonowaniu takiego miejsca, możliwe będzie stworzenie osobom potrzebującym pomocy, systemu wsparcia. Na ten cel pozyskano ponad pół miliona złotych.

Mając na uwadze lepsze warunki nauki oraz pobytu dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, przebudowano budynek internatu, mieszącego się przy ulicy Kopernika 1. Koszt prac to kwota 514 tysięcy złotych z czego 230 tysięcy złotych powiat pozyskał z PFRON-u.

Kwotę 63 tysięcy złotych przeznaczono na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Lubaniu. 142 tys. zł wydatkowano na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Remont świetlicy w Domu Wczasów Dziecięcych wyniósł 167 tys. zł. Powstała nowa pracownia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym za 49 tys. zł. Wartość inwestycji zrealizowanych w jednostkach oświatowych wyniosła 965 tysięcy złotych.

Podsumowując inwestycje i wydatki inwestycyjne to kwota 12.603.624 zł. W tej kwocie mieszczą się również środki na zwiększenie kapitału zakładowego Łużyckiego Centrum Medycznego. Jest to kwota 3 milionów złotych. Nakłady remontowe wyniosły ponad 600 tysięcy złotych.

Wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.679.441 zł, co korzystnie wpływa na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz zapewnia środki finansowe na wykup zadłużenia w roku następnym i zachowanie płynności finansowej.

Nie wszystkie inwestycje udało się jednak zrealizować. Remont ulicy Wrocławskiej w Lubaniu, zaplanowany do realizacji w ubiegłym roku, przeniesiony został na 2018 rok i jest już zakończony. Podobnie wyglądała sprawa z remontem mostu w Mściszowie. Powodem unieważnienia dwóch przetargów w roku 2017 był brak ofert na realizację tego zadania.

- Dziękuję wszystkim radnym za tak pozytywną ocenę pracy Zarządu Powiatu Lubańskiego oraz bardzo dobrą współpracę. Dziękuję również pracownikom starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. To właśnie dzięki ich bardzo dobrej pracy udało się pozytywnie zakończyć kolejny rok budżetowy – mówił starosta Walery Czarnecki.

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus