Środa, 20 czerwca 2018r.

Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny

Strona główna / Rozmaitości / Na co pójdą fundusze sołeckie?

Do 30 września czas na podjęcie decyzji

Na co pójdą fundusze sołeckie?

Na co pójdą fundusze sołeckie?

Foto: NBP

Fundusz sołecki to rodzaj tak popularnych ostatnimi laty budżetów obywatelskich. Mieszkańcy gmin, gdzie takie fundusze uchwalono, mają czas do 30 września na złożenie swoich propozycji rozdysponowania środków w roku 2018. Prezentujemy harmonogram spotkań, które odbędą się w najbliższym czasie w gminie Siekierczyn i gminie Lubań. Przypominamy też na co można przeznaczyć otrzymane środki.

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia. Warto też robiąc plany rozmawiać z sąsiadami, kiedy projekt obejmuje kilka sołectw, konsolidacja pieniędzy daje pole do popisu.

Kwota przyznanych środków uzależniona jest od ilości mieszkańców i wyliczana jest na podstawie specjalnie opracowanego algorytmu.

Na co wydać środki z funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15-tu pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

 • służyć poprawie życia mieszkańców
 • należeć do zadań własnych gminy
 • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

 • wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
 • oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
 • koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
 • uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Czym są zadania własne gminy? Na to pytanie odpowiedź daje nam art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadania własne gminy obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
 4. lokalnego transportu zbiorowego;
 5. ochrony zdrowia;
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 8. edukacji publicznej;
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 11. targowisk i hal targowych;
 12. zieleni gminnej i zadrzewień;
 13. cmentarzy gminnych;
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 18. promocji gminy;
 19. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.4));
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Praktyka pokazuje, że sołectwa najczęściej wykorzystują środki z funduszu na wyposażenie świetlic wiejskich, zmian w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej, tworzenie centrów rekreacyjnych, promowanie wsi, tworzenie placów zabaw, tworzenie warunków do rozwoju turystyki we wsi i okolicy.

W Gminie Leśna poszczególne sołectwa samodzielnie wyznaczają termin i organizują spotkania.

Poniżej harmonogram spotkań w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, organizowanych w Gminie Lubań i Gminie Siekierczyn.

Gmina Lubań

  • 15.09.2017 r. godz. 18:00 – Radogoszcz
  • 17.09.2017 r. godz. 17:00 – Radostów
  • 18.09.2017 r. godz. 17:30 – Kościelniki Dolne
  • 18.09.2017 r. godz. 19:00 – Kościelnik
  • 19.09.2017 r. godz. 18:00 – Henryków Lubański
  • 22.09.2017 r. godz. 17:00 – Nawojów Śląski
  • 22.09.2017 r. godz. 19:00 - Nawojów Łużycki
  • 24.09.2017 r. godz. 18:00 - Pisarzowice
  • 25.09.2017 r. godz. 19:00 - Uniegoszcz
  • 26.09.2017 r. godz. 18:00 – Jałowiec
  • 27.09.2017 r. godz. 18:00 – Mściszów

Gmina Siekierczyn
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – 2017 r.


Lp.

Sołectwo

Data, godzina, dzień i miejsce zebrania wiejskiego w sołectwie

Temat zebrania


1.

Nowa Karczma

06.09.2017 r. (środa) godz. 18:00

Świetlica Wiejska w Nowej Karczmie

 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2018.
 2. Sprawy różne.

2.

Siekierczyn Górny

11.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 18:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie

 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2018
 2. Sprawy różne.

3.

Wesołówka

12.09.2017 r. (wtorek) godz. 18:00

Świetlica Wiejska w Wesołówce

 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2018
 2. Sprawy różne.
4.
Zaręba

19.09.2017 r. (wtorek) godz. 18:00

aula Zespołu Szkół w Zarębie

 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2018
 2. Sprawy różne.

5.

Rudzica

21.09.2017 r. (czwartek) godz. 18:00

Świetlica Wiejska w Rudzicy

 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2018
 2. Sprawy różne.

6.

Siekierczyn Dolny

25.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 18:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie

 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2018
 2. Sprawy różne.

7.

Wyręba

27.09.2017 r. (środa)godz. 1700Świetlica Wiejska w Wyrębie
 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2018
 2. Sprawy różne.

 

 
Autor: red.
comments powered by Disqus