Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii

Strona główna / Rozmaitości / Działania lubańskiej prokuratury w liczbach

Raport Prokuratury Rejonowej w Lubaniu

Działania lubańskiej prokuratury w liczbach

Działania lubańskiej prokuratury w liczbach

Foto: eLuban.pl

Co roku, podczas jesiennych obrad, miejscy radni przyjmują raport o stanie bezpieczeństwa przygotowany przez Prokuraturę Rejonową w Lubaniu, Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Lubaniu, Komendę Powiatową Policji w Lubaniu oraz Straż Miejską w Lubaniu. Poniżej przedstawiamy pierwszy z czterech raportów przygotowany przez Prokuraturę Rejonową.

W okresie od 1 stycznia do 20 października 2017 roku w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu zarejestrowano 974 sprawy, czyli o 7 spraw więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W omawianym okresie na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lubaniu stwierdzono następującą ilość poważniejszych przestępstw kryminalnych:

 • Zabójstwa i usiłowania zabójstwa - 1 sprawa, w ubiegłym roku były 3 takie sprawy
 • Rozboje kradzieże i wymuszenia rozbójnicze - 14 spraw, w ubiegłym roku było ich 12
 • Pobicia ze skutkiem śmiertelnym - 1 sprawa, w 2016 nie było takiej sprawy w ogóle
 • Pobicia i uszkodzenia ciała - 58 spraw, w 2016 roku było ich 53
 • Kradzieże z włamaniem - 61 spraw, w 2016 roku było ich 68
 • Zgwałcenia - 3 sprawy, w ubiegłym roku były 2
 • Zniszczenia mienia - 23 sprawy, w ubiegłym roku 22
 • Groźby karalne - 67 spraw, w 2016 było ich 56
 • Przestępstwa z podstawy o przeciwdziałaniu narkomanii - aktualnie są 52, w ubiegłym roku było ich 55
 • Przestępstwa przeciwko rodzinie - 48 spraw, w 2016 było ich 44
 • Oszustwa za pośrednictwem internetu - 125 spraw, w 2016 było ich 115
 • Molestowanie seksualne małoletnich - 6 spraw, w roku 2016 2 sprawy

Dużym zagrożeniem dla tutejszego regionu jest także przestępczość godząca w bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Aktualnie zaistniało 6 dużych wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 6 osób. W ubiegłym roku były dwa takie zdarzenia, a śmierć poniosła jedna osoba.

W dalszym ciągu, pomimo zaostrzenia przepisów odnośnie odpowiedzialności sprawców takich przestępstw, pojawiają się liczne przestępstwa polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków. Obecnie jest to liczba 70 takich zdarzeń, w ubiegłym roku było ich 85.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lubaniu załatwili merytorycznie 793 sprawy. W okresie tym skierowano do sądu 240 aktów oskarżenia oraz 17 wniosków o warunkowe umorzenie postępowań karnych. Do chwili obecnej zapadło 358 prawomocnych wyroków skazujących oraz tylko 1 wyrok uniewinniający.

Wobec sprawców najpoważniejszych przestępstw, do sądu skierowano 8 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wszystkie zostały uwzględnione, a także zastosowano 55 innych środków zapobiegawczych w postaci zakazu opuszczania kraju, dozorów policji oraz poręczeń majątkowych w tym w 5 sprawach w postaci nakazów opuszczenia mieszkania zajmowanego przez sprawcę przemocy w rodzinie wspólnie z pokrzywdzoną. Zastosowano także w 41 sprawach zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę prawie 50 tys. złotych. 

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lubaniu uczestniczyli w organizowanym co roku Tygodniu Ofiar Przestępstw udzielając porad zainteresowanym nie tylko z zakresu prawa karnego jak też z zakresu innych dziedzin prawa, jak też biorą udział w spotkaniach komisji interdyscyplinarnej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Urzędzie Miasta Lubań. Prokuratorzy inicjują też postępowania cywilne kierując do sądu wnioski o leczenie odwykowe, o ubezwłasnowolnienie, o pozbawienie władzy rodzicielskiej zwłaszcza wobec sprawców niealimentacji jak też pozwy o zaprzeczenie ojcostwa, zgłaszają także udział w postępowaniu administracyjnym.

Autor: red.PR w Lubaniu Kamila Wolańska
comments powered by Disqus