Piątek, 23 marca 2018r.

Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Strona główna / Rozmaitości / Proponowane zmiany w ordynacji wyborczej

Senator PiS wyjaśnia

Proponowane zmiany w ordynacji wyborczej

Proponowane zmiany w ordynacji wyborczej

Snator RP Krzysztof Mróz

Foto: portalik24.pl

Dwukadencyjność i likwidacja JOW-ów, czyli jednookręgowych mandatów wyborczych - to najważniejsze zmiany w najbliższej ordynacji wyborczej. Jak z założenia będą wyglądać najbliższe wybory i z jakimi zmianami społeczeństwo musi się liczyć, o tym właśnie mówił w poniedziałek 13.11.2017 podczas konferencji prasowej Senator RP Krzysztof Mróz.

PROPONOWANE PRZEZ PIS ZMIANY W PRAWIE WYBORCZYM

 

1. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE KONTROLĘ SPOŁECZNĄ I WPŁYW OBYWATELI NA SAMORZĄDY

• WPROWADZENIE NA POZIOMIE USTAWY BUDŻETÓW OBYWATELSKICH. Chcemy, aby mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowali o części wydatków jednostek samorządów wszystkich szczebli. Obecnie budżety obywatelskie funkcjonują w niektórych samorządach. Warto upowszechnić te doświadczenia. Wprowadzamy szereg rozwiązań gwarantujących, że decyzje obywateli nie będą blokowane przez urzędników. W miastach na prawach powiatu wprowadzimy obowiązkowy budżet obywatelski o gwarantowanej wysokości minimalnej 0,5% wydatków budżetu miasta.

• WPROWADZENIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ W SAMORZĄDACH WSZYSTKICH SZCZEBLI. Gwarantujemy możliwość realnego korzystania przez obywateli z tego uprawnienia eliminując możliwość nadmiernego zawyżania liczby wymaganych podpisów, czy też odkładania w nieskończoność procedowania projektów obywatelskich.

• OBRADY RAD GMIN, MIAST, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH BĘDĄ NAGRYWANE I TRANSMITOWANE W INTERNECIE. W dzisiejszych czasach możliwość osobistego oglądania obrad, zazwyczaj odbywających się w dni powszednie w godzinach pracy, to za mało. Wprowadzimy również obowiązek elektronicznej rejestracji głosowań i upubliczniania rejestru głosowań jawnych każdego radnego. Wyborcy muszą mieć pełen dostęp do wiedzy, jak głosują i jak wypowiadają się ich przedstawiciele.

• INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH ZYSKAJĄ UMOCOWANIE W USTAWIE. Władza wykonawcza będzie zobowiązania do odpowiedzi w ciągu 14 dni, a treść zapytań i odpowiedzi upubliczniania w Internecie.

• W RADACH POWOŁANA ZOSTANIE SPECJALNA KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI. Chcemy nadać szczególną rangę wnioskom składanym przez obywateli, problemom przez nich sygnalizowanym, skargom na działalność urzędników.

• W KAŻDEJ JEDNOSTCE SAMORZĄDU RAZ DO ROKU ODBĘDZIE SIĘ DEBATA O JEJ STANIE. Tej funkcji nie spełnia obecnie absolutorium, sprowadzające się do sprawdzania księgowo-formalnej poprawności realizacji budżetu. Debata będzie obejmować całokształt działań wójta/burmistrza/prezydenta/starosty/marszałka z prawem do swobodnej dyskusji radnych oraz z możliwością udziału mieszkańców. Po debacie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania, będącego coroczną oceną pracy władzy wykonawczej w samorządzie.

• KAŻDY KLUB W RADZIE ZYSKA PRAWO WNIESIENIA JEDNEGO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD NA SESJĘ, BEZ MOŻLIWOŚCI JEGO ZDJĘCIA. Rządząca większość nie będzie mogła unikać debaty nad ważnymi, a niewygodnymi dla niej sprawami.

• RADNI ZYSKAJĄ INDYWIDUALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE wobec samorządowych spółek, urzędu i innych jednostek organizacyjnych, na wzór uprawnień posłów wobec jednostek państwowych.

• W SEJMIKACH, GDZIE NAJBARDZIEJ WIDOCZNE SĄ PODZIAŁY POLITYCZNE, WPROWADZIMY PODZIAŁ NA KLUBY RADNYCH WSPIERAJĄCE ZARZĄD I OPOZYCYJNE.

• KIEROWANIE PRACĄ KOMISJI REWIZYJNEJ, KONTROLUJĄCEJ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA, ZOSTANIE ZAREZERWOWANE DLA KLUBU OPOZYCYJNEGO.

• PRACOWNICY ZAPEWNIAJĄCY OBSŁUGĘ BIUROWĄ RADNYCH ZOSTANĄ WYODRĘBNIENI ZE STRUKTUR URZĘDU I PODDANI ZWIERZCHNICTWU SŁUŻBOWEMU PRZEWODNICZĄCEGO RADY. Obecnie są zwykłymi urzędnikami, podlegającymi władzy wójta/burmistrza itp. Nie może być tak, że korespondencję czy spotkania radnych opozycji kontrolują pracownicy bezpośrednio podlegli służbowo władzy wykonawczej.

2. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE JAWNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ PROCESU WYBORCZEGO.

• TRANSMISJA Z LOKALU WYBORCZEGO (nagranie przechowywane 2 lata).

• NIEZWŁOCZNIE PO SPORZĄDZENIU PROTOKOŁU, PRZED JEGO PRZEKAZANIEM DO KOMISJI WYŻSZEGO STOPNIA, JEGO KOPIA BĘDZIE WYWIESZANA W LOKALU WYBORCZYM.

• MĘŻOWIE ZAUFANIA BĘDĄ MIELI PRAWO BRAĆ UDZIAŁ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH KOMISJI, W TYM REJESTROWANIA PRAC.

• LICZENIE GŁOSÓW W OBECNOŚCI CAŁEJ KOMISJI.

• W LOKALU W TRAKCIE GŁOSOWANIA MUSI PRZEBYWAĆ CO NAJMNIEJ 2/3 PEŁNEGO SKŁADU KOMISJI.

• DWIE KOMISJE WYBORCZE: PIERWSZA PRACUJE DO ZAMKNIĘCIA LOKALI WYBORCZYCH, A DRUGA LICZY GŁOSY.

• POLSKIE ORGANIZACJE SPOŁECZNE DOPUSZCZONE DO OBSERWOWANIA WYBORÓW.

3. ZMIANY STRUKTURALNE

• DWUKADENCYJNOŚĆ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST (bez zaliczania już odbytych kadencji, a więc za pierwszą zostanie uznana dopiero najbliższa na lata 2018-2022).

• LIKWIDACJA OKRĘGÓW JEDNOMANDATOWYCH W WYBORACH DO RADY GMINY: wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej na wszystkich szczeblach. W każdym okręgu wybierałoby się od 3 do 7 radnych, co zmniejsza możliwość manipulowania.

• ZNIESIENIE WYBORÓW DWUDNIOWYCH, co postulował także TK jako niezgodne z art. 98 Konstytucji (...wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy).

• ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI KANDYDOWANIA: wystarczy miejsce zamieszkania na obszarze województwa, na którym stale się zamieszkuje. Dotąd aby kandydować do Rady Gminy (analogicznie Rady Powiatu) należało mieszkać w jej granicach, co prowadziło do absurdów zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich, gdzie nierzadko mieszkańcy wyprowadzają się do gmin ościennych.

• ZMIANY OBWODÓW WYBORCZYCH TYLKO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ GRANIC GMINY, liczbę wybieranych radnych gminy lub zmianę liczby mieszkańców i po konsultacji z samorządowcami.

• ORGANIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH PRZECHODZI POD KONTROLĘ PKW. Obecna sytuacja, w której gmina odpowiadała za całość procesu wyborczego jest patologiczna zwłaszcza w kontekście wyborów samorządowych.

• ZAKAZ JEDNOCZESNEGO KANDYDOWANIA NA BURMISTRZA I DO RADY POWIATU / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA.

• REFORMA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEJDZIE W ŻYCIE DOPIERO PO WYBORACH PARLAMENTARNYCH. Nie ma mowy o żadnym „skoku" na PKW. Jej nowy skład wyłoni nowy parlament po wyborach. Dodatkowo w składzie PKW znajdą się przedstawiciele Sejmu (z przewagą klubów opozycyjnych).

Autor: portalik24.pl
comments powered by Disqus